Prihláška na preteky

ŠKODA STUPAVA TROPHY MTB & RUN 28-30.07.2017

Prehlásenie (súhlas) účastníka

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci jazdia a pretekajú v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím), dôkladne som sa oboznámil s podmienkami pretekov, ktoré sú uvedené v propozíciách a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár. Cyklomaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo. Osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!), osoby do 15 rokov smú absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu. Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby týchto pretekov v rozsahu všetkých polí formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z pretekov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľov (TROPHY AGENCY s.r.o, IČO:46 011 421 a OZ Maratón, IČO:36075612) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895). Tento súhlas je daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavináč)sao-tatry.sk)
Súhlasím aj so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov u vyhlasovateľov Škoda Bike Open Tour - OZ Maratón, IČO: 36075612, TROPHY AGENCY s r.o. IČO:46 011421, ŠKODA AUTO Slovensko s r.o. IČO:31347 215.
Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu 5 rokov a podľa § 28 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne alebo e-mailom OZ Maratón(palo@stupavskymarato.sk) odvolať. Účastníci týchto sérií súhlasia, aby ich e-mailová adresa bola vyhlasovateľom seriálu a organizátormi jednotlivých pretekov použitá na marketingové účely a aby im vyhlasovateľ a organizátori posielali informačné e-maily o novinkách série. Súhlasím aj s spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v rozsahu, meno, priezvisko a dátum narodenia za účelom vydania národnej licencie SZC (Slovenský zväz cyklistiky, IČO: 684 112), ktorá je platná len pre Slovensky pohár MTB XCM a ktorú získavam automaticky účasťou na pretekoch. Súhlas je daný na dobu aktuálneho kalendárneho roku a podľa § 28 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne, alebo e-mailom (szc@cyklistikaszc.sk) odvolať. Účastník podujatia berie na vedomie, že počas pretekov bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dni po ukončení podujatia. Používaním tejto www stranky, súhlasíte aj s použitím Cookies.